SWIMMING POOOL

​©︎ Yoshitaka Furukawa

YOSHITAKA FURUKAWA PHOTOGRAPHER